Cartographie

Het Frans-Nederlands Netwerk en Nuffic werken momenteel aan een verkennende cartografie van de samenwerking tussen Franse en Nederlandse hogeronderwijsinstellingen (Joint Degrees, Double Degrees en Multiple Degrees). Het gaat om een project van lange adem gezien de complexiteit van de te verzamelen informatie.

Mocht u willen bijdragen aan dit project en de uitwisselingsinformatie van uw hogeronderwijsinstelling aan ons willen communiceren, dan kunt u contact opnemen met Coralie Ostertag.

Op onderstaande websites vindt u overzichten van het Franse onderwijssysteem, diverse onderzoeksmogelijkheden en een lijst onderzoeksinstellingen:

De studentenmobiliteit tussen Nederland en Frankrijk vindt hoofdzakelijk plaats in het kader van het Erasmus+ programma. Het verkrijgen van precieze uitwisselingsaantallen tussen beide landen is en blijft erg ingewikkeld om diverse redenen. Zo wordt individuele mobiliteit (free movers) niet altijd bijgehouden en niet alle instellingen kunnen of wensen exacte mobiliteitscijfers te delen.

Mobiliteit van Nederland richting Frankrijk: In 2017-2018 telde het Franse hoger onderwijs 1403 studenten uit Nederland. Daarmee nemen Nederlandse studenten de 47e plaats in ten opzichte van andere buitenlandse studenten in Frankrijk. Onder hen bevinden zich zowel uitwisselingsstudenten als studenten die een volledig studieprogramma in Frankrijk volgen. Van de 1403 Nederlandse studenten namen er 865 aan het Erasmusprogramma deel waarmee Frankrijk de 5e plaats inneemt onder Nederlandse Erasmusstudenten na Spanje (2532), het Verenigd Koninkrijk (2309), Duitsland (1531) en Zweden (928). In 2012-2013 ging het hierbij om 86% bachelorstudenten en 13% masterstudenten.

Mobiliteit van Franse studenten richting Nederland: In totaal brengen ongeveer 4500 Franse studenten een deel van hun studieperiode door in Nederland. Dit is een stijging van 2000 Franse studenten ten opzichte van 2012-2013. In 2018-2019 stonden er op basis van gegevens van het Nuffic 2759 Franse studenten volwaardig ingeschreven aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling. Franse studenten bezetten daarmee de 9e positie na Duitsland (22.584), Italië (4814), China (4574), België (3620), het Verenigd Koninkrijk (3383), Bulgarije (3126), Griekenland (2947) en Roemenië (2937). Wat de Erasmus+ mobiliteit betreft ontving Nederland 1569 Franse Erasmusstudenten in 2017-2018.

Factsheet Erasmus+ per land

StatErasmus+ : Erasmus+ in cijfers en kaarten voor Frankrijk (FR)

Factsheet Campus France over mobiliteit naar Nederland (EN)

Nuffic – Incoming degree student mobility in Dutch higher education 2018-2019

Nuffic – Incoming student mobility in Dutch higher education 2017-2018

Campus France – Voornaamste cijfers (FR)

Journal of International Mobility. Moving for Education, Training and Research

8151 in Nederlands gevestigde instellingen nemen/namen deel aan het Zevende Europese Kaderprogramma. In totaal gaat het om 5024 projecten, waaronder 1634 coördinaties. Dit komt neer op 6,1% van het totaal aantal deelnames en plaatst Nederland wereldwijd gezien op de 6e plaats, achter Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië et Spanje. De Nederlandse instellingen ontvingen in totaal 3,329 miljard Euro aan Europese subsidies, 7,4% van het EU-totaal.

Frankrijk is na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de 3e partner van Nederland in het FP7 met 2331 gemeenschappelijke projecten. Nederland is het 5e partnerland van Frankrijk. De voornaamste domeinen van samenwerking zijn: ICT (411 gemeenschappelijke projecten), gezondheid (314), transport (225), bio-economie (214). (Bron: eCorda oktober 2014)

For an overview of Joint Degrees, Double Degrees and Multiple Degrees between French and Dutch Higher Education Institutions:

Cartography